(1)
جوانمردیج.; حسن شاهیانع. تأثیر اسیدهیومیک و چای‌کود مواد آلی بر فیزیولوژی گیاهی و ویژگی‌های میوه پپینو (Solanum Muricatum). jhorts4 2015, 30, 59-68.