(1)
شکاریل.; کامل منشم. م.; مظفریانم.; صادقیف. بررسی اثر سلنیوم بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه فلفل تند (Capsicum Anuum). jhorts4 2015, 29, 594-600.