(1)
جهانم.; قلعه نوییش.; خاموشیا.; امیریم. ب. بررسی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ریحان (Ocimum Basilicum L.) تحت تأثیر کاربرد سوپرجاذب رطوبت، اسیدهیومیک و دورهای آبیاری. jhorts4 2015, 29, 240-254.