(1)
گردکانهم. تاثیر نوع و غلظت تنظیمکنندههای رشد و نوع ریزنمونه بر کالوسزائی ارقام مختلف توتفرنگی (Fragaria Ananassa Duch.). jhorts4 2014, 28, 87-95.