(1)
پرویزیخ.; دشتیف. بررسی تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر شاخصهای رشد و عملکرد ریزغده در گیاهچههای سیبزمینی (Solanum Tuberosum). jhorts4 2014, 28, 96-106.