(1)
طباطباییس. ع.; شاکریا. تأثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه، میزان و عملکرد اسانس گیاه دارویی زنیان (Carum Copticum L.). jhorts4 2016, 30, 651-660.