(1)
ایران خواهس.; گنجعلیع.; لاهوتیم.; مشرقیم. بررسی تأثیر باکتری Pseudomonas Putida و قارچ Glomus Intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله L). Trigonella Foenum-Graecum). jhorts4 2015, 30, 112-121.