(1)
هوشیارز.; گنجی مقدما.; عابدیب. تعیین نیاز سرمایی و گرمایی چهار رقم زردآلو در استان خراسان. jhorts4 2016, 30, 431-438.