(1)
رحمن‌پورآذرم.; طباطباییس. ج.; بلندنظرص. تأثیر تزریق دی‌اکسیدکربن به محیط ریشه بر رشد و تجمع نیترات در دو رقم کاهوی پیچ و فر (Lactuca Sativa L. Cv. Capitata and Sativa. jhorts4 2014, 28, 295-302.