(1)
عزیزیه.; رضوانی مقدمپ.; پارسام.; خراسانیر.; شورم. تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص¬های عملکرد گل حسرت (Colchicum Kotschyi Boiss.). jhorts4 2018, 32, 359-370.