(1)
داوری‌نژادغ.; عارفخانیس.; عزیزیم.; زارعیم. بررسی اثر اسید سالیسیلیک و کلریدکلسیم بر عمر انباری، ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه هلو رقم ’آمسدن‘ پس از برداشت. jhorts4 2015, 28, 464-478.