(1)
میریس. م.; سالاریم.; احمدپورا. تعیین زمان برداشت و عمر انبارمانی مناسب میوه نارنگی کینو در شهرستان جیرفت. jhorts4 2017, 31, 483-491.