(1)
مطلوبیم.; ماهوتچیان اصلر.; صباغ نیاز. تاثیر تیمارهای فیزیکی بر کیفیت گل‌های ارقام رز گلخانه‌ای. jhorts4 2016, 30, 501-507.