(1)
داوری نژادغ.; تقی زادهس. ف.; اصیلیج. تاثیر حلال‌های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus Jujube Miller). jhorts4 2017, 31, 158-166.