(1)
حسنی جیفرودیح.; محب الدینیم.; اسماعیل‌پورب.; چمنیا. بهینه سازی کالوس زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum– Graecum) در شرایط درون شیشه ای. jhorts4 2017, 31, 180-189.