(1)
عابدی قشلاقیا.; ربیعیو.; قاسمیم.; فتاحی مقدمج.; رضویف. بررسی تمایزیابی جوانه‌ها در کیوی رقم‌های هایوارد و توموری. jhorts4 2017, 31, 412-424.