(1)
قاسمیک.; عمادیس. م.; قاسمیی. تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر اجزای عملکرد و عناصر معدنی کلم بروکلی (Brassica Oleracea Var. Italica) در شرایط کشت بدون خاک. jhorts4 2017, 31, 694-704.