(1)
مهدوی فردم.; رضایینژادع.; موسوی فردص. تأثیر شدت نور بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک و گل‌دهی جعفری آفریقایی و فرانسوی در کشت دیرهنگام. jhorts4 2018, 32, 311-325.