(1)
سعیدنژادا.; رضوانی مقدمپ. ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum Cyminum). jhorts4 2011, 24.