(1)
زارعیم.; عزیزیم. ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن. jhorts4 2011, 24.