(1)
مرادیر. ا.; نصیری محلاتیم.; رضوانی مقدمپ.; لکزیانا.; نژاد‏علیع. تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill.). jhorts4 2011, 25.