(1)
ملاولیم.; بلندنظرص.; طباطباییس. تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی. jhorts4 2011, 25.