خزاعیخ., & ارشدیا. (2009). بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکردو خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا درشرایط آب و هوایی مشهد. علوم باغبانی, 22(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1387i2.1084