بهروزیر., فارسیم., جعفرین., & شیخ پور آهندانیم. (1). تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus florida). علوم باغبانی, 26(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.12880