لکزیانا., فیضی اصلو., تهرانی فرع., حلاج نیاا., رحمانیح., پاکدلپ., محسنیس. ه., & طالبیآ. (1). تعیین ‌نُرم‌ های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد. علوم باغبانی, 26(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.12887