نستری نصرآبادیح., نعمتیس., سبحانیع., & آروییح. (1). بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر عملکرد و کیفیت میوه دو رقم خربزه استان خراسان رضوی. علوم باغبانی, 26(3). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.15217