فیضیح., رضوانی مقدمپ., صحابیح., & امیرمرادیش. (1). تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی با استفاده از میدان مغناطیسی و خیساندن بذر. علوم باغبانی, 26(3). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.15221