اورعیم., طباطباییس. ج., فلاحیا., ایمانیع., & سید لر فاطمیل. (2013). اثرات سمیت بور بر رشد رویشی، خصوصیات فیزیولوژیکی و توزیع بور در دو ترکیب پایه- پیوندک درخت بادام (Prunus dulcis Mill.). علوم باغبانی, 26(4), 440-447. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.18259