دارابید., بابالارب., کاشیک., & خدادادیخ. (2009). آنالیز رشد و بررسی تغییرات کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی ساده هنگام تشکیل سوخ در ارقام پیاز در شرایط اقلیمی کرج. علوم باغبانی, 23(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i1.1909