احرارا., دلشادد., & بابالارب. (2009). بهبود کارایی مصرف آب و کود در کشت بدون خاک خیار گلخانه‌ای با استفاده از پیوند و پلیمرهای ابرجاذب. علوم باغبانی, 23(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i1.1913