ستایش‌مهرز., & گنجعلیع. (2013). بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.). علوم باغبانی, 27(1), 27-35. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20782