رضائی چیانها., زهتاب سلماسیس., پیرزادع., & رحیمیا. (2015). اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه همیشه بهار (L. Calendula officinalis). علوم باغبانی, 29(1), 95-102. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24618