باقریم. ح., & روستاح. ر. (2013). اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن در محلول غذایی بر رشد و برخی عناصر پرمصرف کاهو (Lactuca sativa cv. Great leak) در کشت هیدروپونیک. علوم باغبانی, 27(2), 148-157. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24812