کریمی علویجهم., عبادیع., موسویا., & سلامیع. (2015). بررسی تغیییرات آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و پروتئین کل در پاسخ به تنش سرما در برخی ارقام انگور. علوم باغبانی, 29(1), 103-110. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.24987