غنیع., عزیزیم., & تهرانی فرع. (2010). ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea)،. علوم باغبانی, 23(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2565