دادخواهع., كافیم., & رسامق. (2010). تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla). علوم باغبانی, 23(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2592