مولائیس., سلیمانیع., & زین العابدینیم. (2015). ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان. علوم باغبانی, 30(1), 35-48. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.26784