بیگیس., عزیزیم., نعمتیس. ح., & روشن فروستانیو. (2015). بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum basilicum var. keshkeni luvelou) تحت تأثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذب. علوم باغبانی, 29(3), 388-396. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.27553