داوری نژادغ., شکوهیانع. ا., & تهرانی فرع. (2015). اثر اسید ایندول بوتیریک و بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های دو هیبرید جدید انتخابی هلو×بادام. علوم باغبانی, 29(2), 176-184. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.27561