ظفریف., امیریم. ا., & وطن پور ازغندیع. (2014). واکنش فیزیولوژیکی گلابی درگزی(Pyrus Communis cv. Dargazi) به تنش شوری (کلرید سدیم) در شرایط درون شیشه ای. علوم باغبانی, 28(4), 594-599. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.28852