رضاییم., صفرنژادع., عربم., علمداریس. ب. ب. ل., & دلیرم. (2016). بررسی تنوع مورفولوژیکی و میزان اسانس چندگونه آویشن (Thymus sp.) بومی ایران. علوم باغبانی, 30(3), 383-394. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i3.30435