نعمتی دربندیه., عزیزیم., محمدیس., & کریم‌پورس. (2014). بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.). علوم باغبانی, 27(4), 411-417. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30588