گلعینب., ربیعیو., میرعباسیف., فیفاییر., & حلاجی ثانیم. ف. (2015). بررسی تأثیر تنش شوری روی صفات فیزیولوژی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌‌های مرکبات. علوم باغبانی, 29(3), 416-425. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.31371