جوانمردیج., & حسن شاهیانع. (2015). تأثیر اسیدهیومیک و چای‌کود مواد آلی بر فیزیولوژی گیاهی و ویژگی‌های میوه پپینو (Solanum muricatum). علوم باغبانی, 30(1), 59-68. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.31662