جابریم., برادرانر., موسویس. غ., & اقحوانی شجریم. (2015). مطالعه اثر کودهای زیستی و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.). علوم باغبانی, 29(3), 426-434. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.32414