گردکانهم. (2014). تاثیر نوع و غلظت تنظیمکنندههای رشد و نوع ریزنمونه بر کالوسزائی ارقام مختلف توتفرنگی (Fragaria ananassa Duch.). علوم باغبانی, 28(1), 87-95. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.35125