پرویزیخ., & دشتیف. (2014). بررسی تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر شاخصهای رشد و عملکرد ریزغده در گیاهچههای سیبزمینی (Solanum tuberosum). علوم باغبانی, 28(1), 96-106. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.35126