هادیزادهه., تهرانی فرع., شورم., & نعمتیس. (2010). مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی. علوم باغبانی, 24(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i1.3637