طباطباییس. ع., & شاکریا. (2016). تأثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه، میزان و عملکرد اسانس گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.). علوم باغبانی, 30(4), 651-660. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.36944