عادلم. ج., امیریم. ا., & نجاتیانم. ع. (2016). تاثیر سالیسیلیک اسید و سولفات منیزیم کلاته بر بهبود کیفیت میوه (ویژگی های فیزیکی) گلابی رقم لوئیزبون. علوم باغبانی, 30(1), 133-140. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.42011